Monday, September 12, 2005

Sage adviceA god does normal things too. Why is a god different from a human?
-Itsuki.

This is why.
Because only a god can make another stupid puzzle game site.

Wwwooooaooaooooo[scary waving hands] Figgger outt the puzzzleeee

kcilc no eht knil! CAN YOU DECIPHER IT?! Only if you have the skill of GOD.

1 comment:

 1. I found the instructions very helpful. And I quote,

  "+ ÇÔ¸Õ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µéͧ䢻ÃÔȹÒáµèÅÐàÅàÇÅà¾×èÍà´Ô¹·Ò§ÊÙèàÅàÇÅÊÙ§æ¢Öé¹ä»¢Í§ god tower
  + áµèÅÐàÅàÇÅ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá¡é»ÃÔȹҨÐᵡµèÒ§¡Ñ¹ä» ºÒ§¤ÃÑé§ÍÒ¨µéͧãªé äÍà·çÁ (´éÒ¹ÅèÒ§)
  à»ç¹µÑǪèÇÂËÒ¢éÍÁÙÅ àªè¹ ãªé search engine ¤é¹ËÒ¢éÍÁÙÅ à»ç¹µé¹"


  "Yes!"

  ReplyDelete